ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1     -Definities
Artikel 2     -Identiteit van Flashback Furniture
Artikel 3     -Toepasselijkheid
Artikel 4     -Het aanbod
Artikel 5     -De overeenkomst
Artikel 6     -Herroepingsrecht
Artikel 7     -Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8     -Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten  daarvan
Artikel 9     -Verplichtingen van Flashback Furniture bij een herroeping
Artikel10    -Uitsluiting herroepinigsrecht
Artikel11    -De prijs
Artikel12    -Nakoming en extra garantie
Artikel13    -Levering en uitvoering
Artikel14    -Betaling
Artikel15    -Schadevergoeding
Artikel16    -Klachtenregeling
Artikel17    -Geschillen
Artikel18    -Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1  –  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Flashback Furniture worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Flashback Furniture.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- en/of beroepsactiviteit.
Dag: Kalenderdag.
Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigd reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen Flashback Furniture en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Modelformulier voor herroeping: Het in bijlage A van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Flashback Furniture gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Atikel 2 – Identiteit van Flashback Furniture.
Flashback Furniture
Irislaan 53
5551Aj  Valkenswaard
info@flashbackfurniture.nl
KVK-nummer 17270942
BTW-identificatienummer: NL001702077B08

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flashback Furniture en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Flashback Furniture en consument, zo ook elektronisch. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Flashback Furniture voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Flashback Furniture zijn in te zien en dat op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal per e-mail worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod
Flashback Furniture verkoop gebruikte, tweedehands goederen waarbij eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten zijn. In dat geval melden wij dit altijd in de productomschrijving en laten foto’s dit duidelijk zien. De klant is vrij extra foto’s te vragen indien zij een beter beeld wenst te vormen van het te kopen item. Houten items kunnen sporen van houtworm bevatten. Flashback Furniture bewerkt alle houten producten zorgvuldig tegen houtworm. Constateert de klant na aflevering van het item houtworm in het object, dan kan Flashback Furniture hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden items. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aangeboden door de consument mogelijk te maken. Als Flashback Furniture gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden items. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, binden Flashback Furniture niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Flashback Furniture onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Flashback Furniture is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Flashback Furniture kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als mede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Flashback Furniture op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Flashback Furniture mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Flashback Furniture door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Flashback Furniture. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Flashback Furniture. Dit hoeft niet als Flashback Furniture heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en is verplicht dit te doen conform de door Flashback Furniture verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Flashback Furniture aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of Flashback Furniture heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van ‘Flashback Furniture bij herroeping
Als Flashback Furniture de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Flashback Furniture vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Flashback Furniture in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Kortweg de door de klant gemaakte en betaalde verzendkosten van de oorspronkelijke bestelling zullen bij een retour niet worden terugbetaald. Enkel het aankoop bedrag van het product zelf zal bij een retour worden terugbetaald. Flashback Furniture gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering bij de op dat moment goedkoopste aanbieder, hoeft Flashback Furniture de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Flashback Furniture kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Flashback Furniture dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Flashback Furniture geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 11 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. In afwijking van het vorige lid kan Flashback Furniture producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Flashback Furniture geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Flashback Furniture dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Over de aangeboden producten word geen BTW berekend.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Flashback Furniture staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Flashback Furniture er tevens voor in dat het product niet geschikt is voor anders dan normaal gebruik. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan Flashback Furniture per e-mail vergezeld van tenminste 2 duidelijke foto’s te worden gemeld.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
Flashback Furniture zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Flashback Furniture kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Flashback Furniture geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar daarbij geen recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal Flashback Furniture het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Flashback Furniture tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Flashback Furniture bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij ontvangst of anders binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Flashback Furniture te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Flashback Furniture is gewezen op de te late betaling en Flashback Furniture de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Flashback Furniture gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Flashback Furniture kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Schadevergoeding
Flashback Furniture is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor Flashback Furniture niet te voorzien gebrek.

Artikel 16 – Klachtenregeling
Flashback Furniture beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Flashback Furniture en altijd vergezeld zijn van tenminste 2 duidelijke foto’s. Bij Flashback Furniture ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Flashback Furniture binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient Flashback Furniture in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Flashback Furniture en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(door klant te kopiëren /plakken in tekstverwerker en in te vullen )

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen en af wilt zien van een koop)

Aan:
Flashback Furniture
Afdeling Retouren
Irislaan 53
5551 AJ  Valkenswaard

info@flashbackfurniture.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende product(en) herroep:

Product omschrijving:

Rede herroeping:

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam consument:

Adres consument:

 

Handtekening consument:

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)